اسامی دوره اول هيات رييسه اتحاديه توليدكنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ايران
1 - محمدرضا طلائی، رييس
2-  اميررضا جليلى ، نايب رييس
3 -  سيد محمدرضا حسينى ،  عضو هيات مديره و دبير
4 - آقاى على اكبريان ، خزانه دار
5 -  بهرام پيری ، عضو هيات مديره
6 -  افشين ورنامخواستی، عضو هيات مديره
7 –  مينا خدا بنده لو ، عضو هيات مديره

اسامی دوره دوم هيات رييسه اتحاديه توليدكنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ايران
1 -  فريدون انتظاري، رييس
2-  محمد رضا طلايي ، نايب رييس و دبير
3 -  اميررضا جليلى، منشي
4 -  منوچهر هامون،خزانه دار
5 -  سيد محمدرضا حسينى، عضو هيات مديره
6 -  على اكبريان، عضو هيات مديره
7 -  علي هلالي ، عضو هيات مديره

اسامی دوره سوم هيات رييسه اتحاديه توليدكنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ايران

1 -  فريدون انتظاري، رييس
2-  محمد رضا طلايي ، نايب رييس و دبير
3 -  اميررضا جليلى، منشي
4 - مرتضی کوهنورد،خزانه دار
5 -  سيد محمدرضا حسينى، عضو هيات مديره
6 - على اكبريان، عضو هيات مديره
7 -  علي هلالي ، عضو هيات مديره

 
اسامی دوره چهارم هيات رييسه اتحاديه توليدكنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ايران

1-  محمد رضا طلايي ،  رييس
2-اميررضا جليلى، نایب رییس
3- بهرام پیری ، منشی و عضو هیات مدیره
4 - مرتضی کوهنورد،خزانه دار
5 -   سيد محمدرضا حسينى، دبیر و عضو هيات مديره
6 - على اكبريان، عضو هيات مديره
7 -  مظفر علیخانی  ، عضو هيات مديره

جستجو

بریده جراید

وب لینک ها

گالری تصاویر

تبلیغات

JoomShaper